Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.wolnoscserca.pl (dalej „Serwis”), warunki składania zamówień za jego pośrednictwem oraz prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.

Administratorem Serwisu jest:
Kalata Media sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 17B,
05-860 Płochocin,
KRS: 0000145564

(„Administrator”).

Warunkiem korzystania z Serwisu i składania zamówień na oferowane w Serwisie produkty jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja w całości.

Serwis oraz wszystkie jego elementy, fragmenty oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.

I. DEFINICJE

Administrator / Sprzedający – Kalata Media sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, ul. 1 Maja 17B.

Dane – wszelkie informacje, dane elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, programy. aplikacje, znaki, symbole, wizerunki oraz nagrania, z których składa się Serwis, niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora

Dane osobowe – dane identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, podlegające ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Klient – osoba składająca Zamówienie

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.)

Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie Dane, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem  www.wolnoscserca.pl, zarządzana i utrzymywana przez Administratora

Umowa – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż produktów prezentowanych w ramach Serwisu

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu

Zamówienie – zamówienie produktu / produktów prezentowanych w ramach Serwisu

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzenia umożliwiającego przeglądanie zasobów sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).
 2. Składanie zamówień na Produkty oferowane w Serwisie wymaga dodatkowo posiadania konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 4. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności, z którą Użytkownik obowiązany jest zapoznać się bezpośrednio po pierwszym wejściu na stronę Serwisu.
 5. Przeglądanie zawartości Serwisu wymaga zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta jest zawierana w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika i obowiązuje przez cały okres korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 6. Składanie zamówień na Produkty prezentowane w Serwisie wymaga zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 7. ZASTRZEŻENIE PRAWNE – udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego zawartości (tekstowej, graficznej lub innej), poza prawem do korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.
 8. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące produktów prezentowanych w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia Umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia Zamówienia należy skorzystać z elektronicznego formularza zamówienia, który jest dostępny w Serwisie.
 2. Klient dokonuje konfiguracji swojego Zamówienia poprzez dokonanie wyboru spośród opcji dostępnych w formularzu Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest:
  a) wypełnić formularz zamówienia na stronie Serwisu,
  b) podać swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko i adres zamieszkania / adres do wysyłki (na terytorium Polski),
  c) podać swój adres e-mail,
  d) zaakceptować Regulamin,
  e) potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  f) wykonać ewentualne inne czynności, oznaczone jako obowiązkowe.
 4. Jeżeli w chwili składania Zamówienia, w Serwisie dostępne są do wyboru różne sposoby płatności lub dostawy, Klient określa sposób dostawy i płatności Zamówienia podczas procedury składania Zamówienia.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Sprzedawca informuje Klienta w terminie 48 godzin od złożenia Zamówienia, w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta w elektronicznym formularzu Zamówienia.
 6. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane w trakcie procesu składania Zamówienia, są prawdziwe i kompletne oraz że nie naruszają niczyich praw.
 7. Administrator może wymagać od Klienta, który uprzednio złożył Zamówienie, potwierdzenia tego Zamówienia, a także przekazania dodatkowych informacji, które są konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia, w tym środkami komunikacji elektronicznej.

IV. CENY PRODUKTÓW I OPŁACANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny za produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. obejmują podatek VAT.
 2. Cena za dany produkt podana na stronie internetowej Serwisu w momencie składania przez Klienta Zamówienia jest dla Klienta i Sprzedawcy wiążąca.
 3. Klient może dokonać płatności w drodze przelewu bankowego albo przy użyciu systemu płatności elektronicznych, o ile taki system jest udostępniany w ramach Serwisu w chwili składania Zamówienia. System płatności elektronicznych ten jest zarządzany oraz obsługiwany przez podmiot zewnętrzny.
 4. W przypadku udostępniania w ramach Serwisu systemu płatności elektronicznych, informacja o systemie, za pomocą którego możliwe jest opłacenie Zamówienia przez Klienta, jest dostępna na stronie internetowej Serwisu.
 5. W celu realizacji płatności przy użyciu systemu, o którym mowa w ust. 4., Klient może zostać przekierowany na stronę podmiotu świadczącego usługi w zakresie płatności elektronicznych, a jego dane osobowe mogą zostać przekazane temu podmiotowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności elektronicznej. Warunkiem przyjęcia zlecenia płatności od Klienta może być akceptacja dokumentów określających zasady świadczenia usług przez podmioty realizujące lub obsługujące płatności elektroniczne, wskazane w toku realizacji czynności związanych z dokonaniem płatności.
 6. Zamówienie powinno zostać opłacone przez Klienta bezpośrednio po jego złożeniu. Brak wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia skutkuje jego anulowaniem. Takie Zamówienie uznaje się za niezłożone.
 7. Administrator przystępuje do realizacji Zamówienia z chwilą uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta wpłaty kwoty pieniężnej w pełnej wysokości należnej za złożone przez Klienta Zamówienie wraz z kosztami wysyłki.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłki Zamówień są realizowane wyłącznie na adresy zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca wysyła zamówione przez Klienta produkty po zawarciu Umowy, standardowo w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dokonania prze Klienta płatności zgodnie z Regulaminem i zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wysyłka Zamówienia nie będzie mogła nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta wraz z podaniem przyczyny i przewidywanego czasu trwania opóźnienia.
 4. Informuje się Klientów, że ewentualne opóźnienie w wysyłce Zamówienia może być spowodowane np. wyczerpaniem nakładu i koniecznością zlecenia dodruku książki w drukarni, co może zająć ok. 2-3 tygodni.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów jest Kalata Media sp. z o.o., ul. 1 Maja 17B, 05-860 Płochocin.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy i jej wykonania.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności, która jest dostępna w Serwisie.

VII. REKLAMACJE

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach opisanych w art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025.).
 3. Reklamację można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kalatamedia.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej, jej adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądania związane z reklamacją.
 5. Jeżeli informacje podane w reklamacji nie będą wystarczające do jej rozpatrzenia, Sprzedawca może zwrócić się do osoby składającej reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 7. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania kwestii spornych na drodze postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej lub postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683, z późn zm.).
 2. Konsument, który kupił produkt / produkty za pośrednictwem Serwisu, może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Zamówienia, w drodze złożenia Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia woli.
 3. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kalatamedia.pl.
 4. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument powinien zwrócić rzecz na adres siedziby Sprzedawcy, chyba że w odpowiedzi na oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca wskaże w tym celu inny adres na terytorium Polski.
 6. Konsument, który skutecznie wykonał prawo do odstąpienia od umowy odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił, na własny koszt.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Konsument podaje Sprzedawcy numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.
 9. Sprzedawca dokonuje na rzecz Konsumenta zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników przez komunikat zamieszczony w Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu zmian Regulaminu w życie oznacza akceptację zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu najpóźniej w chwili wejścia zmian w życie.
 4. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia zmian Regulaminu w życie, stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym, tj. w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.